شرکت های همکار

هلدینگ بزرگ زولنر در جهت سرمایه گذاری داخل کشور و شروع بزرگترین پروژه تبدیل زباله به سوخت و انرژی

ساخت بلوک با مقاومت بالا از پس ماندها: